Worker Pushing Ship Shipment 2824636

worker pushing ship shipment 2824636